Algemene voorwaarden

Art. 1: TERMDEFINITIES

Verkoper: BASIC FLOORS Vloerenbedrijf gevestigd te Hoorn (NH).

Koper: degene die met verkoper een koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst of onderhoudsovereenkomst sluit.

Algemene voorwaarden: deze c.q. de laatste bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken gedeponeerde Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van BASIC FLOORS Vloerenbedrijf gevestigd  te Hoorn (NH).

Overeenkomst: een koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst of onderhoudsovereenkomst (al naar gelang toepasselijk is).

Vloerbedekkend materiaal: alle materialen die nodig zijn om een vloer te bedekken zoals b.v. hout, parket, plinten, laminaat, kurk, ondervloer, bevestigingsmaterialen, afwerkings- en onderhoudsmaterialen etc. De te leveren materialen worden omschreven in de tussen koper en verkoper op te maken overeenkomst.

Art.2: GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper, wanneer de verkoper deze algemene voorwaarden bij, of vóór, het tot stand komen van de overeenkomst aan de koper heeft overhandigd. Onder overhandigen ook te verstaan het meezenden van de algemene voorwaarden bij het uitbrengen van een offerte. De werking van de op de datum van het afsluiten van de overeenkomst bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken gedeponeerde laatste versie van deze algemene voorwaarden zal bij eventuele toepassing echter uitgaan boven deze versie.

Art. 3: DOOR VERKOPER UITGEBRACHTE OFFERTES

Door verkoper op verzoek van koper uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand na dagtekening. De in een offerte genoemde levertijd is gebaseerd op de bij verkoper beschikbare voorraad op het moment van het uitbrengen van de offerte. De juiste levertijd zal aan koper bekend worden gemaakt tijdens, of vóór, het totstandkomen van een overeenkomst. De offerte vermeldt tevens of het aangeboden vloerbedekkend materiaal al dan niet een speciale aanbieding van verkoper is.

Art. 4: TOTSTANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand doordat koper aan verkoper te kennen geeft akkoord te gaan met de mondeling c.q. schriftelijk uitgebrachte offerte en koper de daartoe door verkoper opgemaakte overeenkomst heeft ondertekend.

Art. 5: KLEUR EN STRUCTUURAFWIJKINGEN

In de overeenkomst wordt de materiaalsoort, het dessin en de dikte vermeld van het vloerbedekkend materiaal. Verkoper wijst koper erop dat hout een natuurproduct is, hetgeen in de structuur tot uitdrukking komt en hetgeen tot gevolg kan hebben dat de structuur van het ene vloerbedekkend materiaal enigszins kan afwijken van een zelfde ander vloerbedekkend materiaal. Lichtinval kan een verkleuring van een met vloerbedekkend materiaal beklede vloer tot gevolg hebben. Door het gebruik van transparante lakken wijzigt de kleur en tekening van het vloerbedekkend materiaal ten opzichte van het onbewerkte vloerbedekkend materiaal.

Art. 6: WANNEER WORDT DOOR VERKOPER GELEVERD

In de overeenkomst wordt de week vastgelegd waarin het gekochte vloerbedekkend materiaal aan koper kan worden afgeleverd. Voor deze regeling is gekozen om koper de gelegenheid te geven een juiste planning te maken en op een later tijdstip aan verkoper kenbaar te maken wanneer koper in staat is het gekochte vloerbedekkend materiaal in ontvangst te nemen. Daarom dient de koper tenminste drie weken vóór de overeengekomen week van levering aan verkoper kenbaar te maken dat, en op welke dag in de overeengekomen week, het vloerbedekkend materiaal ook daadwerkelijk kan worden afgeleverd. Ontvangt verkoper deze mededeling van koper niet, dan bepaalt verkoper naar eigen goeddunken het juiste levertijdstip in de met koper overeengekomen week van levering. Verkoper kan dan zelfs besluiten de levering uit te stellen, althans te wachten tot nader van koper vernomen is. Indien het aan koper te wijten is dat de daadwerkelijke levering meer dan 4 weken later dan de in de overeenkomst vermelde leverweek plaatsvindt, dan heeft verkoper het recht prijsverhogingen aan koper door te berekenen vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst, voorzover prijsverhogingen hebben plaatsgevonden. De hierboven genoemde termijn van vier weken begint te lopen vanaf de laatste dag van de week die als week van levering in de overeenkomst wordt genoemd. Deze regeling is niet van toepassing indien het vloerbedekkend materiaal vóór de geplande levertijd door koper is betaald. Na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn van 4 weken heeft verkoper het recht het gekochte vloerbedekkend materiaal bij koper af te leveren en is koper verplicht deze aflevering te accepteren en de overeengekomen koopprijs te betalen. Op verzoek van de koper kan verkoper het vloerbedekkend materiaal voor een termijn van ten hoogste drie maanden kosteloos in opslag houden, maar koper moet dan wel aan verkoper de koopprijs betalen. In dat geval zal verkoper aan koper een schriftelijke opgave overhandigen waaruit blijkt, dat koper eigenaar is van het gekochte vloerbedekkend materiaal, alsmede de plaats waar dit ligt opgeslagen. Na het verstrijken van de laatstgenoemde termijn van 3 maanden worden door verkoper aan koper opslagkosten in rekening gebracht op basis van € 0,50 per m2 per maand.

Art. 7: WANNEER MOET KOPER EXTRA KOSTEN BETALEN

Extra kosten worden de koper in rekening gebracht in het navolgende geval: Op het moment dat de aflevering plaatsvindt is koper niet in de gelegenheid het vloerbedekkend materiaal in ontvangst te nemen. Indien verkoper om die reden een tweede keer moet langskomen voor aflevering, worden transportkosten in rekening gebracht op basis van € 1,15 per kilometer afstand over de weg vanaf de vestigingsplaats van verkoper tot aan het adres van koper.

Art. 8: VERKOPER KAN NIET TIJDIG LEVEREN DOOR OVERMACHT

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor hij niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen, hieronder ook begrepen werkstakingen en/of onvoorziene personeelsuitval in het eigen bedrijf. Verkoper is verplicht koper tijdig schriftelijk in te lichten in het geval dat er sprake is van overmacht, waarbij de reden van die overmacht dient te worden vermeld. Indien mogelijk deelt verkoper daarbij ook mede of de overmacht blijvend is dan wel tijdelijk. Is er sprake van tijdelijke overmacht, dan deelt verkoper tevens mede, indien mogelijk, wanneer aan die overmachtstoestand een einde komt. Bij blijvende overmacht heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat door koper aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt. Nadat verkoper een mededeling van overmacht heeft gedaan en de overmachtstoestand zal voorzienbaar langer dan 14 dagen duren, heeft koper de keuze om:

 • hetzij akkoord te gaan met levering, nadat de bovenvermelde overmachtstoestand voor de verkoper heeft opgehouden te bestaan;
 • de overeenkomst te ontbinden zonder echter dat de koper van de verkoper daarbij een schadevergoeding kan vorderen.

Koper is gehouden om deze keuze aan verkoper schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na ontvangst van de mededeling van verkoper, waarin deze zich beroept op overmacht. Indien koper niet reageert op de door verkoper gezonden mededeling van overmacht, wordt koper geacht te hebben gekozen voor levering nadat de overmachtstoestand is geëindigd.

Art. 9: ADRESWIJZIGING

Indien koper, nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, verhuist, dient hij verkoper hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Indien koper dit verzuimt, dan is koper voor de gevolgen van dat verzuim zelf aansprakelijk. Voor het toepassen van hetgeen in deze algemene voorwaarden is vermeld, mag verkoper er van uitgaan dat de in de overeenkomst door koper genoemde adresopgave(n) juist is (zijn), tenzij verkoper een verhuismededeling van koper ontvangt.

Art. 10: WANNEER MOET ER BETAALD WORDEN

Betaling van geleverd vloerbedekkend materiaal dient te geschieden bij vooruitbetaling (tot maximaal 50% van het factuurbedrag) dan wel bij aflevering aan de chauffeur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vanaf de dag van aflevering van het vloerbedekkend materiaal bestaat voor koper de plicht tot betaling daarvan. De dag na aflevering is derhalve de verzuimtermijn en vanaf die dag is de koper de wettelijke rente verschuldigd over de nog niet betaalde koopsom of gedeelte daarvan. Kan niet op de geplande dag worden afgeleverd, om redenen door koper aangegeven, dan is de verzuimtermijn 8 dagen na de oorspronkelijk geplande datum van levering. Blijft betaling, ondanks ingebrekestelling en sommatie om alsnog binnen 8 dagen te betalen achterwege en verkoper geeft de vordering uit handen, dan is koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd die door verkoper moeten worden gemaakt om de vordering te incasseren. Deze kosten bedragen minimaal € 100,– en maximaal 15% van het door koper verschuldigd bedrag.

Art. 11: VERKOPER KAN ZEKERHEID VOOR DE BETALING VERLANGEN

De koper dient, voordat de verkoper tot aflevering overgaat, zekerheid te geven dat hij zijn betalingsverplichtingen zal nakomen zodra verkoper zijn deel van de overeenkomst is nagekomen. Indien koper niet bereid is, of niet in staat is, deze gevraagde zekerheid binnen 8 dagen na het verzoek te verschaffen, dan kan de verkoper de overeenkomst ontbinden. De koper kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel door hem geleden schade.

Art. 12: WANNEER MAG KOPER DE BETALING OPSCHORTEN

Indien koper van mening is dat de verkoper niet correct geleverd heeft, dat wil zeggen niet de overeengekomen bestelde hoeveelheid vloerbedekkend materiaal, of niet de overeengekomen soort vloerbedekkend materiaal heeft geleverd, of indien het vloerbedekkend materiaal bij aflevering duidelijk beschadigd is, dan heeft koper het recht zijn betalingsverplichting op te schorten voor ten hoogste 50% van het bedrag van de overeenkomst voor welk bedrag koper door verkoper is gefactureerd. Koper dient verkoper binnen drie dagen na aflevering bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van zijn voornemen de betaling op te schorten. In die aangetekende brief dient koper de reden van de opschorting mede te delen. Koper heeft de bevoegdheid tot het opschorten van de betaling alleen indien hij:

 • binnen 14 dagen nadat hem door de verkoper bij aangetekende brief is bericht dat zijn klacht is afgewezen, het daaruit voortvloeiende geschil bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt (zie ook artikel 26).
 • Bovendien moet koper voor het ingehouden bedrag aan de verkoper een bankgarantie verstrekken, afgegeven door een bank die lid is van de Nederlandse Bankiersvereniging. Koper mag zijn betalingsverplichting tot maximaal 50% van het gefactureerde bedrag ook opschorten, indien verkoper de klacht van koper heeft aanvaard en toezegt het euvel binnen één maand te zullen herstellen. Echter, in dat geval moet ter grootte van het ingehouden bedrag aan de verkoper een bankgarantie worden verstrekt zoals hierboven is omschreven. De koper is verplicht onmiddellijk tot betaling van het (gehele) ingehouden bedrag over te gaan, indien niet wordt voldaan aan het voorleggen van het geschil aan de bevoegde rechter dan wel wanneer geen bankgarantie is afgegeven. Koper is tevens verplicht onmiddellijk tot betaling van het (gehele) ingehouden bedrag over te gaan, indien de verkoper de geconstateerde klachten afdoende heeft verholpen. Tenslotte dient koper onmiddellijk tot betaling van het (gehele) ingehouden bedrag over te gaan zodra en naar mate de koper bij uitspraak van de bevoegde rechter geheel of ten dele in het ongelijk is gesteld.

Art. 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD VAN VERKOPER

Tot het moment dat volledige betaling door de koper heeft plaatsgevonden, blijft al het geleverde vloerbedekkend materiaal eigendom van verkoper. Tot dat moment blijft koper volledig verantwoordelijk voor het kwalitatieve en kwantitatieve behoud van de geleverde goederen in de staat waarin zij waren op het moment van levering.

Art. 14: AANSPRAKELIJKHEID VAN VERKOPER

Houten vloerdelen kunnen, hoe zorgvuldig ook geschaafd en afgewerkt, splinters bevatten waaraan de koper c.s. zich, bij het uitpakken van de pakketten, kan verwonden. Koper dient daarom zelf de nodige maatregelen te treffen dergelijke verwondingen te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld al door bij het uitpakken van de pakketten degelijke werkhandschoenen te dragen. Verkoper aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid indien koper kan aantonen dat deze de verstrekte instructies met betrekking tot het opslaan en het behandelen van c.q. het aanbrengen en/of afwerken van het vloerbedekkend materiaal juist heeft opgevolgd.

Art. 15: WELKE GARANTIE VERSTREKT VERKOPER

Voorzover door verkoper afgeleverd vloerbedekkend materiaal dat nog niet is gelegd, materiaalfouten vertoont, dan zal de verkoper dit gratis vervangen binnen drie weken nadat koper hem hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld. Voorwaarde daarbij is evenwel dat het desbetreffende vloerbedekkend materiaal bij koper in de voorgeschreven omgevingscondities was opgeslagen. Bij de aflevering van het vervangende materiaal dient koper het materiaal waarop de klacht betrekking heeft, weer aan verkoper ter beschikking te stellen. Als vloerbedekkend materiaal, nadat het door koper is gelegd, materiaalfouten zou vertonen, is dat naar ervaringsgegevens meestal binnen enkele maanden na het leggen. Daarom wordt door verkoper op niet door verkoper gelegd vloerbedekkend materiaal een garantie verstrekt van drie maanden tegen optredende materiaalfouten, op voorwaarde dat het desbetreffende vloerbedekkend materiaal in de voorgeschreven omgevingscondities bij koper was opgeslagen. Indien geconstateerde materiaalfouten zich beperken tot minder dan 20% van het geleverde vloerbedekkend materiaal, dan zal dit materiaal door verkoper worden verwijderd en zal ter plekke nieuw materiaal worden aangebracht. Indien de materiaalfouten de gehele vloer of praktisch de gehele vloer betreffen, heeft koper de keuze uit:

 • de vloer te behouden tegen betaling door verkoper van een schadevergoeding ter grootte van 25% van de destijds berekende waarde van het vloerbedekkend materiaal;
 • te verlangen dat de vloer door verkoper wordt verwijderd en dat daarin door verkoper een vloer van gelijke waarde wordt gelegd, tenzij koper voor een andere kwaliteit kiest. Indien die kwaliteit duurder is, zal koper het verschil in prijs aan verkoper vergoeden;
 • te verlangen dat de vloer door verkoper wordt verwijderd en dat de destijds betaalde koopsom aan koper wordt gerestitueerd.

Verkoper zal niet gehouden zijn een gehele vloer te verwijderen, een nieuwe vloer te leveren en te leggen, dan wel de koopprijs te restitueren, alvorens de bevoegde rechter de verkoper in het ongelijk heeft gesteld. Koper dient, indien hij het vloerbedekkend materiaal zelf legt of derden opdracht geeft door hem gekocht vloerbedekkend materiaal te leggen, de door of vanwege verkoper opgegeven behandelings-, leg-, afwerk- en onderhoudsinstructies stipt te hanteren, bij gebreke waarvan geen aanspraak op garantie kan worden gemaakt.

Art. 16: VERPLICHTINGEN BIJ HET KENBAAR MAKEN VAN KLACHTEN

Koper is verplicht het geleverde vloerbedekkend materiaal bij aflevering grondig op materiaalfouten te inspecteren en doet er verstandig aan om bij twijfel verkoper direct te informeren. In ieder geval dient koper onder die omstandigheden niet tot het leggen van het vloerbedekkend materiaal over te gaan omdat hij anders grote kans loopt buiten de hierboven genoemde garantieregeling te vallen. Koper dient bij geconstateerde gebreken dit binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan verkoper kenbaar te maken. Doet het gebrek zich pas na het leggen voor, dan is koper verplicht om, binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, verkoper daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Art. 17: ANNULERING

Tot uiterlijk 6 weken vóór de geplande afleverdatum kan koper de met verkoper gesloten overeenkomst ontbinden. Omdat verkoper op dat moment al kosten heeft gemaakt (verkoopkosten, orderbehandelingskosten, administratiekosten, transportkosten) dient koper onder die omstandigheden die kosten aan verkoper te voldoen. Als de overeenkomst handelt over vloerbedekkend materiaal dat normaliter in het assortiment van verkoper voorkomt, bedragen die kosten 20% van het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is. Gaat het om speciale aanbiedingen, dan bedragen die kosten 30% van het met de overeenkomst gemoeide bedrag. Dat het om speciale aanbiedingen gaat dient door verkoper wel uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld te zijn.

Art. 18: AANNEMING VAN WERK

Indien een koper met de verkoper een overeenkomst sluit, waarbij door koper aangeduid vloerbedekkend materiaal door verkoper moet worden geleverd en gelegd, is er sprake van een aannemingsovereenkomst. De in de overeenkomst genoemde leverweek is in principe tevens de week waarin met het leggen van het vloerbedekkend materiaal wordt begonnen. In afwijking van hetgeen bij art. 10 (koopovereenkomst) is vermeld, dient betaling der aannemingsovereenkomst als volgt te geschieden:

 • 30% binnen 14 dagen na het sluiten van de aannemingsovereenkomst;
 • 30% bij het afleveren van het vloerbedekkend materiaal;
 • 40% bij oplevering van de gelegde vloer.

Art. 19: VOORWAARDEN WAAROP VLOEREN WORDEN GELEGD

Verkoper is niet verplicht eerder met de werkzaamheden te beginnen, dan nadat hem is gebleken dat de ondergrond in de ruimste zin van het woord (dus inclusief eventuele balklagen, leidingen, afwerklaag etc.) in een zodanige staat verkeert en van zodanige constructie is, dat van het werk een goed resultaat kan worden verwacht. Zonodig kan de verkoper de koper hiervoor de nodige aanwijzingen geven. De koper dient er voor te zorgen dat de ruimte waar de vloer moet worden gelegd, droog en afgesloten is. Indien bij aanvang der werkzaamheden blijkt dat de ondergrond te vochtig is om het vloerbedekkend materiaal aan te brengen en/of de samenstelling van de ondergrond daarvoor ondeugdelijk is, dan zal de verkoper het vloerbedekkend materiaal niet aanbrengen, tenzij de koper dit niettemin verlangt. In dat geval zal koper ten behoeve van verkoper een verklaring ondertekenen waarbij het risico, dat de gelegde vloer problemen gaat vertonen, volledig voor rekening en verantwoording van koper is. Indien in overleg met de koper de geplande werkzaamheden worden uitgesteld zal een nieuwe termijn worden vastgesteld waarop de werkzaamheden alsnog zullen worden uitgevoerd. Verkoper is in dat geval gerechtigd de door het uitstel ontstane improductieve geplande uren aan de koper in rekening te brengen. Het spreekt vanzelf dat koper bij het maken van een nieuwe datum voor het uitvoeren van het werk rekening zal dienen te houden met de door verkoper opgestelde planning in diens eigen bedrijfsvoering en dat geen onredelijke eisen kunnen worden gesteld. De kosten van eventueel stroomverbruik, dat noodzakelijk is ten behoeve van het leggen van de vloer en de kosten van vóór, tijdens en na het leggen noodzakelijke verwarming, zijn voor rekening van de koper. De koper verbindt zich alle instructies op te volgen die de verkoper hem geeft ter verkrijging van een goed resultaat van het legwerk. Deze instructies kunnen onder meer betrekking hebben op de verlichting, verwarming, ventilatie en de noodzakelijke droogtijd van de afwerklaag.

Art. 20: EXTRA KOSTEN BIJ HET UITVOEREN VAN EXTRA WERKZAAMHEDEN

Wanneer niet het tegendeel uit de desbetreffende overeenkomst blijkt, zijn bij schuur- en reparatieorders de reistijd, reis- en verblijfskosten voor rekening van de koper/opdrachtgever. Eveneens zijn de extra kosten van ondermeer materiaal en arbeidsloon voor rekening van de koper in de volgende gevallen:

 • indien de ondervloer vlak gemaakt moet worden en/of luiken of uitsparingen in de vloer moeten worden gemaakt;
 • indien afgewerkte vloeren moeten worden afgedekt;
 • indien ruimten moeten worden ontruimd, meubelen moeten worden versjouwd, bestaand vloerbedekkend materiaal moet worden opgenomen en/of verwijderd, materiaal en gereedschap naar een andere verdieping moet worden getransporteerd;
 • indien nog andere werkzaamheden dan die welke tot de uitvoering van de overeenkomst behoren door of namens de koper aan verkoper gedurende de duur van het werk worden opgedragen;
 • indien legafval zoals zaagsel, stof, lijmemmers etc. moet worden afgevoerd.

Verkoper zal  koper hiervan steeds, zo mogelijk vooraf, indien koper op het werkadres aanwezig is, in kennis stellen.

Art. 21: GARANTIE OP GELEGDE VLOEREN

Een lichte kromtrekking in de lengterichting (zogenaamd schotelen) kan soms optreden. Bij bredere vloerdelen komt dit wat sterker tot uiting dan bij smallere. Deze inherente werking van het hout is als normaal te beschouwen en valt derhalve buiten de garantievoorwaarden van de verkoper. Indien vloerbedekkend materiaal, nadat het door verkoper is gelegd, andere materiaalfouten of leggebreken zou vertonen, is dat naar ervaringsgegevens meestal binnen enkele maanden na het leggen. Door verkoper wordt daarom aan koper een garantie verstrekt gedurende drie maanden na het leggen op die materiaalfouten en/of leggebreken. Indien door de koper aanspraak op garantie wordt gemaakt, moet verkoper in de gelegenheid worden gesteld de genoemde gebreken te constateren en zal hij deze eventueel kosteloos herstellen. Indien koper niet bereid is, dan wel niet in staat is, om zijnerzijds de in zijn invloedssfeer liggende oorzaken weg te nemen, die hebben geleid tot leggebreken of volgens schriftelijke mededeling van de verkoper naar alle waarschijnlijkheid zullen leiden tot leggebreken, dan vervalt de garantieverplichting van de verkoper daarvoor. De garantie tegen materiaalfouten en/of leggebreken vervalt eveneens indien de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van oorzaken die de verkoper bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen en redelijkerwijs ook niet had hoeven waar te nemen zoals o.a.:

 • onjuiste samenstelling van de ondergrond of de afwerklaag waarop de vloer is gelegd, indien deze ondergrond tenminste niet door de verkoper is aangebracht;
 • vlak onder of in de ondergrond waarop de vloer is gelegd onzichtbaar aangebrachte leidingen;
 • aanwezigheid van voor hout schadelijk ongedierte zoals b.v. boorkever, termiet of huisbok(tor) in de (aanliggende) ruimte(s) waar de vloer is gelegd en/of in op de gelegde vloer geplaatst meubilair;
 • sterke veranderingen van het vochtpercentage in de desbetreffende en aanliggende ruimte(s);
 • constructiefouten in het gebouw.

Art. 22: AANSPRAKELIJKHEID VAN VERKOPER

De verkoper aanvaardt de wettelijke aansprakelijkheid voor de door hem veroorzaakte en verwijtbare schade bij het uitvoeren der overeengekomen werkzaamheden, toegebracht aan personen of zaken. Met betrekking tot het verplaatsen van meubilair en andere roerende zaken, nodig om de vloer te kunnen leggen, tot welke handelingen de koper hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend toestemming heeft gegeven, wordt echter alle aansprakelijkheid uitgesloten c.q. vrijwaart de koper de verkoper en zijn personeel tegen alle aanspraken van derden, behoudens voorzover er sprake is van opzet en/of grove schuld van de verkoper of diens personeel. Het lakken van een vloer kan alleen met succes plaatsvinden in een stofvrije ruimte. Een 100% stofvrije ruimte bestaat echter niet en zodoende kan het altijd voorkomen dat, ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die van de zijde van de verkoper wordt betracht, zich niettemin kleine stofdeeltjes in de lak vastzetten. Dit euvel is inherent aan het lakken van vloeren en per definitie onvermijdbaar.

Art. 23: HET ONDERHOUD VAN VLOEREN EN DE GARANTIE

Een overeenkomst met verkoper kan ook inhouden het reinigen, schuren, lakken of anderszins bewerken van vloerbedekkend materiaal. In de offerte zullen de uit te voeren werkzaamheden zo uitvoerig mogelijk worden omschreven. In de overeenkomst, die door koper is ondertekend nadat de offerte is geaccepteerd, wordt het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen plaatsvinden, zo exact mogelijk vermeld. Indien de vloer door derden is gelegd accepteert verkoper uitsluitend een eventuele garantieclaim op de door hem feitelijk verrichte werkzaamheden. Koper dient er voor te zorgen dat de ruimte, waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden, volledig ontruimd en bezemschoon is. Bij het sluiten van een onderhoudsovereenkomst dient 50% van het transactiebedrag vooruit te worden betaald. Het restant dient te worden betaald nadat de onderhoudswerkzaamheden gereed zijn. Indien vloeren door verkoper moeten worden afgelakt, dient koper, nadat het lakken heeft plaatsgevonden, de ruimte absoluut niet te betreden en geen deuren of ramen te openen tot het moment dat de lak is gedroogd of uitgehard, welk moment door verkoper wordt aangegeven. Het lakken van een vloer kan alleen met succes plaatsvinden in een stofvrije ruimte. Een 100% stofvrije ruimte bestaat echter niet en zodoende kan het altijd voorkomen dat, ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die van de zijde van de verkoper wordt betracht, zich niettemin kleine stofdeeltjes in de lak vastzetten. Dit euvel is inherent aan het lakken van vloeren en per definitie onvermijdbaar. Koper wordt er op gewezen dat vloerlakken vluchtige bestanddelen bevatten die, zonder voldoende ventilatie, de ademhaling kunnen bemoeilijken.

Art. 24: VOLGORDE VAN DE WERKING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Op een overeenkomst zijn in eerste instantie uit deze algemene voorwaarden, artikelen 1 t/m 17 van toepassing. Betreft de koopovereenkomst aanneming van werk, dan zijn bovendien de artikelen 18 t/m 21 van toepassing, met dien verstande dat bij mogelijke strijdigheid, hetgeen in de artikelen 18 t/m 21 is bepaald, uitgaat boven hetgeen in de artikelen 1 t/m 17 is bepaald. Voor onderhoudsovereenkomsten geldt dat artikelen 1 t/m 17 in eerste instantie van toepassing zijn en daarnaast in het bijzonder artikel  23.

Art. 25: WELK RECHT IS VAN TOEPASSING

Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is alleen het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend ter keuze van verkoper worden berecht, hetzij door de bevoegde rechter te Hoorn (NH), dan wel door de rechter die volgens de normale regels bevoegd zou zijn.

Art. 27: VOORWAARDEN DEPOT

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hoorn (NH) onder nummer ……………… Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gedeponeerd was ten tijde van het totstandkomen van de koopovereenkomst. Deze voorwaarden treden in de plaats van eerder door verkoper gedeponeerde voorwaarden, die bij depot van de nieuwe versie gelijktijdig komen te vervallen.

Terug
× Kunnen wij u helpen?

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten